Betingelser​

Almindelige Betingelser for Vejen Gulvafslibning ApS

Almindelige betingelser, version 1, september 2014

1 Generelt​

Medmindre andet skriftlig er aftalt i Leverandørens ordrebekræftelse, gælder disse almindeli-ge betingelser (herefter Betingelser) for Vejen Gulvafslibning ApS, Ladelundvej 106, 6600 Vejen (herefter ”Leverandøren”) leverancer til kunden.

2 Tilbud​

Leverandørens skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstem-mende accept ikke er kommet frem til Leverandøren inden 30 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks.

Tilbud omfatter alene de ydelser, der er specificeret heri. Tilbud baseres på de på tilbudsda-toen kendte oplysninger og senere fremkomne oplysninger kan medføre prisændringer.

3 Arbejdets udførelse og parters pligter​

Leverandørens ydelse leveres i henhold til Leverandørens ordrebekræftelse. Uden skriftlig ordrebekræftelse eller accept fra kunden per mail er der ikke indgået aftale.

Leverandøren er desuden ansvarlig for at rydde op efter arbejdets udførelse, herunder ind-samle al affald i klare sække.

Kunden er ansvarlig for:

  • At gulve er lagt i overensstemmelse med gulvleverandørens anvisninger.
  • At gulve er fuldstændig ryddet.
  • At indbogenstande som ikke lader sig flytte, samt tilstødende lokaler, er afdækket af hensyn til støv.
  • At ledninger, kabler, rør, fejelister, sandlister, skinner, gulvbelægninger/-plader, roset-ter, søm, stifter m.m. er fjernet fra gulvet eller demonteret.
  • At søm er dykket min. 2 mm. Arbejdet kan udføres af Leverandøren mod betaling.
  • At Elinstallationen er autoriseret og der er fri adgang til min. 220v/13A i brugbare stik-kontakter. Evt. assistance fra elektriker/elværk vil blive pålagt regningen.
  • At der er gratis parkeringsmulighed. Parkering mod betaling vil blive pålagt regningen.
  • At der i 3 dage forinden gulvbehandlingen har været min. 20 C rumtemperatur.

Kunden har desuden pligt til at oplyse, hvis gulvet er lagt på bøjler.

Har kunden ikke overholdt ovennævnte pligter, er Leverandøren ikke ansvarlig for evt. be-skadigelse i forbindelse med arbejdets udførelse.

Leverandøren kan kræve ekstraarbejde betalt efter medgået tid.

4 Betaling​

Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen skal betaling ske senest 8 dage fra faktura-dato. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsda-gen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af Leverandørens betalingsvilkår anses som væsentlig mislighol-delse, der berettiger Leverandøren til at standse yderligere leverancer samt til at kræve et-hvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.

5 Leveringstid​

Leveringstiden er fastsat af Leverandøren efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 3 arbejdsdage i enhver hen-seende som rettidig levering, således at kunden ikke af denne årsag kan udøve nogle befø-jelser overfor Leverandøren.​

6 Mangler og reklamation​

Kunden skal gennemgå gulvet for mangler inden indbo, ledninger, kabler, lister, skinner, mv. sættes tilbage på gulvet eller genmonteres.

Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden inden rimelig tid og senest 3 måneder efter manglen er eller burde være opdaget give Leverandøren meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt kunden har eller burde have op-daget manglen, og Kunden ikke reklamerer som anført, kan kunden ikke senere gøre mang-len gældende.

Efter Leverandørens valg vil mangler blive afhjulpet, omleveret, eller købesummen vil blive krediteret kunden.

Forandring af eller indgreb i udførte arbejde eller de leverede materialer uden Leverandørens samtykke fratager Leverandøren for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

Følgende er ikke mangler; mindre støvpartikler i overfladen, forekomst af urenheder i over-fladebehandlingen som følge af snavs i rillerne mellem gulvbrædderne, samt øvrig støv-, støj- og lugtgener. Øvrige småskader (småridser, olie-/lak-/ludstrint) på træværk og paneler må forventes – Såfremt der skal males, anbefales det, at sidste gang maling foretages efter afslibningen og efterbehandlingen. Leverandøren er uden ansvar for nævnte forhold.

7 Ansvarsbegrænsning​

For krav, som vedrører Leverandørens opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forplig-telser, er Kunden berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:

Leverandørens erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det største af følgende to beløb: Kr. 1.000.000,00 eller det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.

Leverandøren er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Kunden for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anven-delse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Leverandøren er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

Leverandøren er uden ansvar for evt. gennemslibning af slidlaget i lamel- og parketgulve. Leverandøren er ej heller ansvarlig for ”parketstavslip”, dvs. parketstave der løsner sig i for-bindelse med gulvbehandlingen.

8 Produktansvar​

For produktansvar hæfter Leverandøren og/eller er Leverandøren kun ansvarlig i overens-stemmelse Produktansvarsloven. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Leverandøren ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Leverandørens ansvar er begrænset til maksimalt kr. 10.000.000,00.

9 Tvister, lovvalg og værneting​

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved byretten i Es-bjerg under anvendelse af dansk ret.​​

Kontakt

Udfyld formularen og få et tilbud.

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vejen Gulvafslibning ApS

Ladelundvej 106, Malt
​6600 Vejen​​

CVR: 33511507

Kontakt os

Telefon: 30 279 379
info@vejengulvafslibning.dk